TEORİK
PRATİK

Dersin Genel Amacı

● Öğrencinin öncelikli olarak görsel eğitiminin sağlanması, kısacası “göz eğitimi”nin verilmesi

● Doğal ve sanatsal güzelliğin farkına varabilme, ifade edebilme.

● Sanatsal algılamanın boyutlarını bilme ve ifade edebilme..

● Sanatta ve bilimdekiyaratıcılığın ortak ve farklı boyutlarını kavrayabilme; sanatsal yaratıcılık süreçlerini kavrayabilme

● Eleştiri türlerini ve özelliklerini kavrayabilme.

● Plastik sanat eserlerini,eleştiri türlerine göre eleştirebilme.

Dersin Kısa Tanımı

İki yarıyıl olarak işlenen bu ders; estetik anlamda “güzel”, estetik kavramlar, sanat kuramları, sanat-bilim ilişkisi, sanat ve beğeni, sanatsal yaratma, sanatsal algılama, günümüz sanat anlayışları, sanat eleştirisi ve türleri, sanat eleştirisi uygulamalarını içerir.

Yöntem ve Teknikler

Derste teorik işleme, uygulamalı olarak sanat sergilerinin gezilmesi, müze ve sanatsal etkinliklerin gezilmesi, sorgulama,örnekleme, anlatma, soru-cevap, tartışma , uygulama.

Yöntem ve Teknikler

Yazılı kaynaklar (Kitap, dergi), Fotoğraf, Bilgisayar/Powerpoint Projektör

Dersin içeriği

Bu dersin amacı, öğrencilerin, kendilerinde var olan malzemeleri keşfetmesine ve müziğin tiyatro içerisindeki rolünü kavrayarak bu öğeyi uygulamalı olarak ifade etmelerine aracı olmaktır.

Haftalık Ders Konuları

Hafta
Konular
1
Dersin içeriği, yöntemi, kaynakları hakkında bilgi  verilmesi; karşılıklı görüşme.
2
İlkçağ Sanatından başlayarak sanatın sorgulanması, ilkçağ mağara resimlerinde estetik ve sanat kaygısı var mıdır, sanateserimidir, yapanlar sanatçımıdır sorularının araştırılması.
3
Mezopotamya Sanatı
4
Sümer, Babil, Akad Sanatı
5
Roma Sanatı
6
Yunan Sanatı “İdeal Güzellik” nedir, nasıl uygulanır?
- Sanatın Yapısı - Sanatın Ölçütü - Sanatın Değeri
7
Mısır Piramitlerinde ve heykellerinde  estetik yaklaşım Sanatsal Algılama/Alımlama
8
Anadolu Uygarlıkları (Hitit, Frig, Lidya, Urartu)
9
Bizans Sanatı
10
Gotik Dönem Eserleri, Rönesans’a Giriş
- Sanatsal Yaratma ve Süreçleri - Kavram Olarak Eleştiri
Sanatta Eleştiri, Eleştiri Çeşitleri
11
Maniyerizm
12
Rönesans SanatıSanat Eserleri Eleştirisi      
▪ Sanatta Eleştirisinde Aşamalar      
▪ Sanat Eleştirisi Uygulaması (Jan Van Eyck’in “Giovanni Arnolfini ve Gelini” adlı tablosu)
13
Rönesans  Resim, Heykel, Mimari
14
Rönesans  Resim, Heykel, Mimari
15
Barok, Resim, Heykel, Mimari
16
Barok, Resim, Heykel, Mimari
17
Rokoko, Ampir, Eklektik Üslup, Art Nouveau
18
20. Yüzyılda Sanat: Pop-Art, Op-Art, Minimal Sanat (Minimalizm)
19
20. Yüzyılda Sanat: Kavramsal Sanat, Video-Art, Hiperrealizm(Foto Gerçekçilik)
20
Günümüz sanatçılarının eserlerini inceleme, Sanat Eserleri Eleştirisi: Sanat Eleştirisi Uygulaması

Ders Kitapları

AYDIN, Mukadder Çakır, Sanatta Eleştirellik, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2002.
BOYDAŞ, Nihat, Sanat Eleştirisine Giriş, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2004.
ERİNÇ, M. Sıtkı, Sanatın Boyutları, I. Basım, Çınar Yayınları, İstanbul, 1998.
GERMANER, Semra, 1960 Sonrası Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997.
HUISMAN, Denis, Estetik, Çeviren: Cem Muhtaroğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.
İPŞİROĞLU, Nazan, Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri 1-Resim, Papirüs Yayınları, İstanbul, 2000.
KLEE, Paul, Çağdaş Sanat Kuramı, Çeviren: Mehmet Dündar, Ürün Yayınları, Ankara, (?).
TİMUÇİN, Afşar, Estetik, Genişletilmiş 4. Baskı, Bulut Yayınları, İstanbul, 2000.
YETİŞKEN, Hülya, Estetiğin ABC’si, 2. Basım, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1998.
YOLCU, Enver, Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Nobel Yayınevi, İstanbul, 2004.

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI PAYI
Devam
%5
Laboratuvar
Uygulama
5
%25
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj(varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
1
%30
Final
1
%40
TOPLAM
%100